Iskolánkról

Székhely:Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

                        Balaton, Kossuth út 80.

Feladatellátási helyek:

 • Balatoni Iskola székhely
 • Balatoni tagóvoda

 Fenntartó:      Egri Főegyházmegye

Célunk: Segítsük a diákokat, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és boldogságra képes emberré váljanak.

Oktató munka:

 • Az oktatás az intézmény Pedagógiai Programja alapján folyik, az érvényben lévő törvényi szabályozásoknak megfelelően.
 • A gyerekek képességeinek megfelelő differenciált oktatás.
 • Hit- és erkölcstan oktatás minden évfolyamon.
 • A tanulók nagy számban vesznek részt versenyeken, melyekre a pedagógusok segítenek a felkészülésben.
 •  A felső tagozaton a gyerekek az osztályfőnök irányításával ismerkednek a középiskolákkal. A középiskolák előkészítő feladatsorainak megoldásával, a versenyeken való részvétellel is készülünk a felvételire. A versenyeken döntőbe jutott és jól szereplő tanulóink felvételi kedvezményeket kapnak.
 • Angol és német nyelvet oktatunk: 1-8. osztályban angolt, az 5. osztálytól választható nyelvként németet is.
 • Csoportbontás informatika és nyelvi órákon a nagy létszámú osztályokban.
 • Táncoktatás heti 1 óra órarendben minden osztálynak.

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • Délután tanulószobai foglalkozások, egyéni foglalkozások, szakkörök, ebédlehetőség
 • Énekkar
 • Sportkör
 • Úszótanfolyam
 • Zeneoktatás: zongora, furulya, gitár, trombita
 • Versenyekre való felkészítés
 • Korrepetálás
 • Fejlesztő foglalkozás
 • Diákönkormányzati programok

Bejárók ellátása: 

     A bejáró gyerekeket lakóhelyükről iskolabusszal utaztatjuk. Reggel, szünetekben és órák után tanári ügyeletet biztosítunk. Az iskolabuszok menetrendjét a beiratkozások, ill. jelentkezések után állítjuk össze.

Iskolánk helyiségei:

 • 8 tanterem, melyekben szaktantermeket alakítottunk ki: alsós termek, magyar, tánc, természettud., társ.tud. terem,
 • gépterem: 18 db számítógéppel és 16 fős beépített nyelvi laborral
 • képességfejlesztő szoba
 • igazgatói iroda, 1 nevelői szoba          
 • melegítő konyha, mellékhelyiségek
 • tornaterem